L'amiant

L’amiant, també anomenat asbest, és un grup de minerals tòxics, tant per a l’ésser humà com per al seu ambient biològic.

Es tracta d’un mineral format per fibres microscòpiques que ha estat àmpliament utilitzat en els sectors industrial i de la construcció, i també en l’àmbit domèstic, per les seves propietats aïllants i ignífugues. Es pot presentar sol (friable, el més perillós) o barrejat amb altres materials (poc friable), com en el cas del fibrociment, que és una barreja de ciment pòrtland i amiant, conegut amb el nom d’uralita.

Però les fibres i la pols d’amiant posen en perill la salut d’aquells que les manipulen, ja que pot provocar malalties pulmonars com l’asbestosi, càncer de pulmó i mesotelioma. Per això l’any 2002 se’n va prohibir la utilització, producció i comercialització. No obstant això, els materials que ja estaven instal·lats estan permesos fins al final de la seva vida útil.

Les empreses incloses al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) i que disposin d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral són les encarregades de retirar l’amiant degudament i portar els residus tòxics a la deixalleria autoritzada seguint uns estrictes protocols de seguretat, com fem a ACamiant.

Atesa la perillositat de les tasques d’eliminació i retirada d’aquests materials, a ACamiant seguim un minuciós mètode de descontaminació perquè tu i els teus treballadors o visitants us pugueu estalviar aquest risc. Així, proposem un programa íntegre dotat de la formació i l’experiència adient per actuar amb la màxima eficàcia possible i 100% segur.