Qui som

AC Amiant forma part de la unitat de negocis d’AC Construcció i té la missió d’integrar solucions innovadores en l’àmbit de la retirada i descontaminació d’amiant, amb capacitat per assumir projectes complexos de forma àgil, responent així a les necessitats del client amb un equip tècnic, especialitzat, expert i format específicament en els àmbits d’actuació següents:

  • Assessorament a empreses per a l’elaboració de projectes a curt i mitjà termini per a la retirada o substitució d’amiant i fibrociment.
  • Retirada d’amiant i fibrociment i tractament dels residus tòxics a l’abocador autoritzat, seguint els protocols de seguretat establerts.
  • Descontaminacions d’amiant i fibrociment en tota mena d’instal·lacions i construccions, especialment en demolicions, obres de rehabilitació, reparació i manteniment.
  • Tancaments industrials i impermeabilització en tota mena de construccions i edificis, línies de vida i sistemes de seguretat anticaigudes.

Els treballs d’AC Amiant cobreixen l’àmbit geogràfic de tot el territori català i zones de les comunitats autònomes de l’Aragó i València.

Also Casals compleix tots els requisits previstos pel RD 396/2006 i altres normatives vigents sobre empreses que fan treballs amb risc d’amiant. Per això es troba inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).