Línies de vida i sistemes de seguretat anticaigudes

Som especialistes en línies de vida i sistemes de seguretat anticaigudes. A ACAmiant ens preocupem per la seguretat laboral, per això oferim serveis d’instal·lació, manteniment i legalització de línies de vida, certificats per la casa Tractel, empresa líder en seguretat de treballs en altura i protecció contra les caigudes.

Els sistemes de protecció anticaiguda són indispensables per reduir els riscos laborals en qualsevol obra o treball de rehabilitació, manteniment o reparació en altura o en zones de risc. Per garantir la màxima seguretat, a ACAmiant instal·lem línies de vida amb sistemes de subjecció i d’emergència homologats.

Per això us oferim l’equipament de seguretat que millor s’adapta a cada activitat. Solucions dotades de mecanismes altament fiables, amb ancoratges, barres de subjecció, cables, cordes, cadenes o arnesos fabricats amb materials resistents i segurs 100%.

Els sistemes anticaiguda que oferim estan dotats d’ancoratges (permanents o temporals) units sòlidament a una estructura altament resistent per suportar caigudes i evitar accidents greus. Gaudeix de la tranquil·litat que dona l’empresa líder del sector per treballar sense perill.